<wstecz

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

GRAUSCH I GRAUSCH MASZYNY BUDOWLANE SP. Z O.O.

1.

Administratorem danych Kupującego, osób go reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, przetwarzanych na potrzeby realizacji niniejszej Umowy jest GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o.z siedzibą w Złotkowie, ul. Obornicka 1, 62-002 Złotkowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000008376, której dokumenty przechowuje Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział KRS, NIP 781-16-81-983, Regon 639850749.

2.

Z Administratorem można skontaktować się pod adresem siedziby oraz za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.

Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, danych kontaktowych oraz w przypadku pełnomocników dane osobowe zawarte w treści pełnomocnictwa (np. numer dowodu osobistego, PESEL), będą przetwarzane w podanych poniżej celach.

4.

Dane osobowe Kupującego, osób go reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu przetwarzane będą w celu:

 

 

 DLA OSÓB FIZYCZNYCH REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT, KTÓRY ZAWARŁ Z GRAUSCH I GRAUSCH UMOWĘ

GRAUSCH I GRAUSCH przetwarza dane osobowe w celu:
a. określenia osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, z którym GRAUSCH I GRAUSCH zwiera umowę oraz zakresu umocowania,
b. kontaktu w związku z wykonywaniem umowy,
c. prowadzenia dokumentacji umowy,
d. obsługi administracyjnej umowy,
e. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.
GRAUSCH I GRAUSCH będzie przetwarzał dane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów GRAUSCH I GRAUSCH, w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, które mogą wynikać z zawartej umowy

 

DLA OSÓB FIZYCZNYCH WSKAZANYCH W UMOWIE, JAKO OSOBY DO KONTAKTU LUB WYKONUJĄCE UMOWĘ

GRAUSCH I GRAUSCH przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z:
a. kontaktowaniem się z Panią/Panem w bieżących sprawach, w tym w sprawach: wykonywania umów pomiędzy GRAUSCH I GRAUSCH a Pani/Pana pracodawcą/podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje, przedstawiania ofert, odpowiedzi na pytania oraz przekazywania innych informacje o działalności i możliwych formach współpracy,
b. prowadzeniem dokumentacji umowy,
c. obsługą administracyjną umowy,
d. ustalaniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.
   

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes GRAUSCH I GRAUSCH.
GRAUSCH I GRAUSCH będzie przetwarzał dane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów GRAUSCH I GRAUSCH, w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, które mogą wynikać z zawartej umowy.

 
5. Dane osobowe Kupującego, osób go reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu mogą zostać udostępnione podmiotom zaangażowanym w realizację Umowy, w tym  Dystrybutorom GRAUSCH I GRAUSCH biorącym udział w realizacji Umowy, jak również dostawcom systemów i usług IT, księgowych, kancelariom prawnym, agencjom marketingowym, kurierom i dostawcom usług pocztowych  i innym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy o współpracy, jeżeli udostępnienie danych jest niezbędne w celu realizacji celów, o których mowa w pkt 4.
6. Dane osobowe Kupującego, osób go reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe Kupującego, osób go reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów określonych w pkt 4. powyżej. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
8. Partner, osoby go reprezentujące oraz wskazane do kontaktu posiadają prawo:
   a. do żądania od GRAUSCH I GRAUSCH dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
   b. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji Umowy. Partner zobowiązany jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji Umowy. Przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego jest dobrowolne.
10. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane Kupującego, osób go reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt 4 powyżej, w szczególności wynikającym z niniejszej Umowy.
11. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
12. GRAUSCH I GRAUSCH nie będzie przetwarzać danych w innych celach, niż wskazane w pkt 4
<wstecz